Indskrivning og optagelse

Indskrivning og optagelse

Procedure for indskrivning og optagelse

At vælge Enghaveskolen - Faaborg Friskole er et aktivt tilvalg, der forpligter såvel forældre, børn og skole på i fællesskab at arbejde for det enkelte barns trivsel og udvikling i skolens fællesskab. På baggrund af skolens værdier tilbydes en skolegang, hvor det enkelte barn udfordres fagligt og menneskeligt med henblik på at udvikle og styrke de potentialer, hvert enkelt barn besidder. 

Det forpligtende fællesskab vægtes højt, og det forventes, at man som familie deltager i livet på og omkring skolen, dvs. forældremøder, arbejdsweekender, fællesspisninger, klassearrangementer, debatmøder, samt hvad der ellers måtte blive arrangeret på skolen.

Det bedste udgangspunkt for et godt og givtigt samarbejde er åbenhed og dialog, hvorfor skolen opfordrer alle til at henvende sig til skolens ledelse eller lærerne, såfremt der måtte være noget, man har brug for at drøfte omkring sit barns skolegang. 

Skolen regner med, at alle relevante oplysninger vedrørende jeres børn bliver viderebragt til skolen, og det forventes, at I giver samtykke til, at skolen kan henvende sig i daginstitution og evt. tidligere skole for at indhente relevante oplysninger. På den måde kan vi sikre netop jeres barn en tryg start på skolen.

Vi optager som udgangspunkt 21 elever i klasserne fra børnehaveklasse til 5. klasse. I 6.-9. klasse åbnes for optagelse af op til 24 elever pr. klasse. Elevtallet i de enkelte klasser kan dog afvige fra det nævnte under hensyn til den enkelte klasse og skolens samlede elevtal mm.

Indskrivning til børnehaveklassen

Indskrivning til børnehaveklassen

Indskrivning til de kommende børnehaveklasser foregår løbende. Indmeldelsesblanket kan downloades her eller udleveres på skolens kontor. Den kan udfyldes og afleveres på skolens kontor. Det er også muligt at sende den til skolens mailadresse. 

Når skolen modtager en indmeldelse, registreres barnet på skolens venteliste til det pågældende skoleårs børnehaveklasse. Skolen sender herefter en bekræftelse på modtagelse og registrering. Ventelisten udbygges i takt med, at elever tilmeldes. Ud over tidspunkt for tilmelding har andre faktorer betydning for optagelse. Blandt de væsentligste faktorer kan nævnes, at søskende til andre elever på skolen samt børn af ansatte har fortrinsret. Hvis det er muligt, tilstræber skolen en ligelig dreng-pige-fordeling i klasserne. Endelig kan det have betydning for optagelse, om en elev har særlige behov, som skolen, ud fra et pædagogisk skøn, ikke vurderer at kunne imødekomme. 

I august/september måned året før skolestart afholdes en informationsaften for alle interesserede. I samme periode kontakter skolen alle familier på ventelisten for at afklare, om de fortsat ønsker en plads i den kommende børnehaveklasse. I løbet af september og starten af oktober inviteres de nye familier til en individuel samtale og rundvisning på skolen. På baggrund heraf bekræftes endelig optagelse, og depositum på 500 kr. indbetales. Omkring 1. december- året før skolestart- vil den nye børnehaveklasse være sammensat.

Alle børn til den nye børnehaveklasse inviteres til en besøgsdag på skolen i februar eller marts måned, hvor de møder deres kommende klassekammerater og deres lærere. Desuden afholdes et familiearrangement i juni for hele klassen, søskende og forældre, hvor der udover de praktiske informationer er lejlighed til at møde medarbejdere fra skole og SFO.

Har et barn særlige behov, forventer skolen, at I som forældre oplyser skolen om det ved første møde. I samarbejde med jer forældre vil skolen arrangere møder, hvor relevante faggrupper inddrages. Det kan være den afgivende børnehave, konsulent fra Opvækst og Læring i kommunen eller andre relevante fagpersoner. Skolen vil derefter vurdere, om det pågældende barns behov kan imødekommes på Enghaveskolen - Faaborg Friskole, altså om barnet kan optages på skolen.

Skolen har ressourcer til at støtte et barn med behov for faglig støtte i et vist omfang. Skolen kan også søge midler i undervisningsministeriet i særlige tilfælde. Hvis I er interesseret i en uddybende samtale om disse muligheder, er I velkomne til at kontakte skolen og aftale et møde.

Optagelse i de øvrige klasser

Optagelse i de øvrige klasser

Forældre er altid velkomne til at henvende sig til skolen og forespørge om plads i allerede eksisterende klasser. Indmeldelse sker ved at udfylde indmeldelsesblanket og aflevere på skolen. Optagelse sker løbende i det omfang, der er plads i klasserne. Selve optagelsen vil altid foregå på baggrund af besøg og samtale på skolen. Klasselærerne har afgørende indflydelse på elev-optag, som altid beror på et individuelt skøn i hvert enkelt tilfælde. 

Kontakt os på 6261 1270, hvis du ønsker en plads til dit barn.

Værd at vide om indmeldelse

Værd at vide om indmeldelse

Værd at vide inden indmeldelse på vores skole

  • Hos os er børnene og deres fællesskab i centrum, og det er deres trivsel og læring, vi sammen sætter rammerne for.
  • Vi regner med, at I har læst og accepteret skolens værdigrundlag, inden I melder jeres barn ind på skolen.
  • Skolen forventer jeres opbakning og lytter gerne til gode råd fra jer som forældre.
  • Børnene skal udfordres fagligt og menneskeligt hver dag – gennem forundring skabes glæden ved læring.
  • Det ligger os meget på sinde, at vi altid er i konstruktiv dialog med jer som forældre omkring børnenes skolegang – også når det er svært.
  • Skolen har trådløst netværk og interaktive tavler, og det forventes, at eleverne fra 6. klassetrin medbringer egen bærbar computer.
  • Skolen arbejder sammen med kommunens konsulenter i Opvækst og Læring i situationer, hvor et barn har brug for særlig hjælp eller støtte for at trives og lære på skolen. Forældre bliver altid inddraget, før et samarbejde etableres. Skolen forventer, at forældre bakker positivt op om dette samarbejde.
  • Skolen er underlagt den skærpede underretningsforpligtigelse.
  • I samarbejde med forældrene evaluerer skolen løbende, hvorvidt et barns udvikling tilgodeses tilfredsstillende på skolen, eller om barnets behov kan tilgodeses bedre i et andet skoletilbud. Er et andet skoletilbud at foretrække, bidrager skolen gerne til at hjælpe barnet til en god start på en ny skole ved at deltage i relevante møder mm.
  • Skolen kan mod forældres ønske afbryde samarbejdet omkring et barn, hvis skole og hjem ikke er enige om, hvad der tilgodeser barnets behov bedst.

Interesserede familier er altid velkomne til at kontakte skolen for yderligere information.

Hvis I ønsker at skrive jeres barn op til Enghaveskolen - Faaborg Friskole, kan I her finde Indmeldelsesblanket venteliste og aflevere den udfyldt på skolens kontor. 

Priskatalog

Priskatalog

Skolepenge 2024

1 barn: 1.343 kr.
2 børn: 2.476 kr.
3 børn: 3.192 kr.

SFO-takster

Modul 1 (kl. 11.55 - 15.00): 1.348 kr.
Modul 2 (kl. 11.55 - 16.45, fredag ​​kl. 16.00): 1.695 kr.
Morgenmodul (kl. 6.30 - 8.05): 848 kr.
Søskenderabat pr. barn: 277 kr.

Derudover betales et månedligt beløb til lejrskole fra 1.kl. og til udveksling fra 5.kl.

Juli måned er betalingsfri.