Friskole

Friskole

Enghaveskolen - Faaborg Friskole er en friskole og dermed underlagt Friskoleloven. Vi er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution og skal have et sæt vedtægter, der godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet.

På skolen er der ca. 210 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Vi har til huse på en stor naturgrund, smukt placeret ved Sundsøen og skoven i Faaborg. Vores skønne udendørsområder med god plads, vand og skov giver mange muligheder for forskellige former for lege, aktiviteter og læring.

Som skole vægter vi et samspil mellem det boglige, det praktiske og det musisk-kreative. Det skabende og fantaserende element er indeholdt i den daglige undervisning. Vi vægter at skabe god kvalitet i undervisningen, og vi mener, det er vigtigt, at alsidigheden tilgodeses, så børnene bliver hele mennesker med både hjerte og forstand.

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Vores skole er en grundtvig-koldsk friskole, der bæres af en levende, traditionsrig og stærk kultur med tydelige værdier, som præger skolen, eleverne og forældrene samt skolens relation til det omgivende samfund.

Værdierne indgår alle som en naturlig del i skolens hverdag og dagligdag og kommer til udtryk i den måde, vi handler og agerer på i alle sammenhænge blandt elever, forældre og personale. Når vi skal vurdere en given situation og træffe beslutninger, er værdierne en guide for os.

Vores værdigrundlag lyder:

I en ramme af nærvær, tryghed og tillid mødes børn, forældre og personale i forpligtende fællesskaber. Gennem mødet med forskelligheden udvikles vi som mennesker og bliver livsduelige.

Nærvær og tryghed

  • Skolens nære og overskuelige miljø bidrager til en følelse af tryghed og tillid.
  • Vi mener, at tillid og nærvær i mødet med andre skaber gode relationer.

Livsduelighed; styrke evnen til at mestre livet

  • Vi ønsker og arbejder for, at vores elever bliver til ”nogen” og ikke kun til ”noget”.
  • Vores elever skal have lyst og mod på livet – også når det bliver vanskeligt.

Forpligtende fællesskaber

  • Vi forpligter os i forhold til hinanden og andre og udviser ansvarlighed.
  • Som mennesker er vi stærkere i fællesskaber end alene.

Ligeværdighed og respekt for forskellighed

  • Vi ser mangfoldighed som en styrke.
  • Dialogen er grundlag for vores samvær og forudsætning for at opnå forståelse.
Grundtvig og Kold

Grundtvig og Kold

De to personer, der har betydet mest for den danske friskole- og højskolebevægelse, er uden tvivl N.F.S. Grundtvig og Christen Kold. Deres ideer om barnets udvikling og den levende og personlige undervisning, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske og i et kristent livssyn, er stadig de bærende elementer i de fleste friskoler – herunder Enghaveskolen - Faaborg Friskole.

En friskole er en skoleform, hvor forældrene påtager sig ansvaret for de overordnede principper, der er bestemmende for skolens opdragelse, oplysning og undervisning. Dette foregår i et naturligt samarbejde med skolens elever og lærere, men det er alene forældre og skolekreds, der bærer ansvaret for de ledende principper.

En grundtvig-koldsk friskole er en skole for livet. Den skal derfor udvikle børnenes fantasi, fastholde fortællingen, bygge på den ligeværdige samtale samt opdrage til demokrati og ansvarlighed.

Det er vigtigt at kende sine rødder. Skolen vil gerne være med til at give børnene en forståelse af, at de hører til et sted, i et land, i et samfund og i et fællesskab, samtidigt med at skolens åbner sig mod den øvrige verden.

Pædagogisk grundlag

Pædagogisk grundlag

Det er skolens opgave i det daglige at skabe frie og trygge rammer, hvor de enkelte elever frit kan tænke, tale og tro, hvad der er rigtigt for dem. Samtidig er det skolens opgave at lære dem, at med frihed følger forpligtelsen til at stå til ansvar for egne holdninger og handlinger.

Det er skolens opgave at sikre den enkeltes ret til at være sig selv; til at have sit eget særpræg, således at alle føler sig trygge og accepterede og styrkes i sit selvværd og sin selvstændighed. Gennem mødet med andre erfarer eleverne styrken i mangfoldigheden og lærer respekt og tolerance.

Barnets medfødte lyst til at lære skal understøttes. I et sådant miljø kan den enkelte elev tilegne sig viden og udvikle sig i åbenhed og tryghed uden at føle sig vurderet og sammenlignet med andre.

Vi vil arbejde frem mod en skole, hvor alle børnenes læringsmæssige evner bliver udfordret, og hvor der er en tydelig udvikling i læringen, bestemt af alder, men også af modenhed. Vi lægger vægt på en hverdag præget af ro, genkendelighed og tid til fordybelse. Vi lægger op til en undervisning, hvor skolens rum og nære omgivelser udnyttes til udforskning, afprøvning og øvelser. Variation i tilrettelæggelsen af undervisningen prioriteres højt, og der veksles mellem arbejde i klassen, i grupper, parvis og individuelt, og der samarbejdes på tværs af årgange.

For at støtte barnet i dets udvikling forventer skolen et tæt forældre-lærer-samarbejde blandt andet omkring elevens hjemmearbejde. Dette følges op af flere årlige samtaler meddrøftelse af elevens personlige og faglige udvikling. Forud for disse samtaler er det naturligt med en forberedende samtale mellem lærer og elev.

De musisk-kreative elementer er, sammen med idræt og bevægelse, en vigtig del af skolens dagligdag. Herigennem kan fantasien og initiativet få frit løb. Samtidig udvikles elevernes selvdisciplin og deres evne til at arbejde i et fællesskab.

Den mundtlige fortælling har en central plads i undervisningen. Herigennem stimuleres børnenes indlevelsesevne, nysgerrighed og fantasi, og grundlaget lægges for børnenes evne til selv at fremlægge og formidle.

Skolen skal i samarbejde med forældrene arbejde for, at eleverne gennem skoleforløbet udstyres med redskaber og metoder, som gør det muligt at udfordre og udvikle deres evner og anlæg. Målet er, at de ud fra deres individuelle forudsætninger når et fagligt niveau, som sikrer dem de bedste muligheder i deres videre uddannelsesforløb.

Karakter- og eksamensfri skole

Karakter- og eksamensfri skole

Vi er en karakter- og eksamensfri skole, hvilket betyder, at vi ikke giver eleverne karakterer for deres arbejde i løbet af skoleåret og heller ikke standpunktskarakterer i fagene. I stedet for folkeskolens afgangseksaminer modtager eleverne i 9. klasse som afgangsbevis en udtalelse bestående af en generel udtalelse, hvori deres personlige udvikling gennem skoleforløbet er beskrevet, samt en fagudtalelse fra de forskellige fag, omhandlende den enkelte elevs arbejde med faget, herunder den generelle arbejdsindsats, evnen til at samarbejde, den faglige indsigt og de erhvervede kompetencer.